X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

 

 

ورودروسری هایی بارنگ ونقش پرچم آمریکا ودرکنارآن استفاده ازواژه جعلی خلیج عربی به کشوربیانگروجودضعف دربخش طراحی لباس درجامعه است.اخیرروسری هایی بانقش پرچم آمریکا واردکشورشده ودرشهرهایی همچون شیراز,اصفهان واراک درحال توزیع بوده که روی آن ازواژه خلیج عربی برای حذف نگاه ملی به خلیج فارس بهره گرفته شده است .استفاده ازلباس بعنوان یک حرکت ضدفرهنگی باهدف تسخیرسلایق جوانان ,بویژه بانوان میتواندجامعه شناسان کشورراازخیزش ضدفرهنگی دریک خواست عمومی نگران کند.لباس درتمدنهای بشری دارای اهمیت ویژه ای است که هنوزهم ازنوع دوخت ,رنگ ,طرح وشکل آن میتوان بعنوان نمادی برای اصالتها ,باورها وفرهنگ های کهن استفاده نمود.مدوگرایش به مددرمیان جوانان وبانوان جامعه امروزه مطلبی است که برهیچ متفکروجامعه شناسی پوشیده نبوده ومسئله اهمیت دادن به آن یک ضرورت بشمارمیرود.رسوخ وتوزیع این گونه اقلام درشهرهای کشورنشان ازوجودبرنامه ای مدون وطرح ریزی شده داردکه بایدبجای خلع بوجودآمده درمیان آحادجامعه نقش مهمی راازخودبنمایش بگذارد.